Kategoria: Procesy myślenia

STOSUNKI CZASOWE

Informując o przedmiocie lub zdarzeniu, odwołujemy się do atrybutów prze­strzennych (gdzie) lub czasowych (kiedy). Każda rzecz ma swoje miejsce i swój czas. Małe dzieci i starsze opóźnione w rozwoju charakteryzują się zwężonym

W CODZIENNYCH DOŚWIADCZENIACH

Co zdarzyło się zeszłego roku o tej porze? Czy pamięta, kiedy nauczyło się jeździć na rowerze? Kiedy miało odrę? Kiedy poszło do szkoły? Czas to także wymiar przedstawiany w takich pojęciach, jak

CIĄGI LICZBOWE

Zdarza się, że dzieci nie potrafią doszukać się powiązań pomiędzy pozornie niezależnymi zdarzeniami z tego prostego powodu, że nie nauczono ich, jak poszukiwać występujących prawidłowości (regularności) lub porządkującej zasa­dy. Oto przykład zaczerpnięty

W PRZYPADKU MATEMATYKI

W przypadku matematyki znaczy to, że uczeń umie odnaleźć zasadę porządkującą ciąg figur, rozpoznać zmiany między sąsiadującymi liczbami (wyrażeniami, figurami) i od­szukać zasady, według których ułożone są ciągi liczbowe. Na przykład, jaka

INSTRUKCJE

Będzie musiało wnioskować, polegać na niepewnych tropach, usunąć niejasności i podjąć decyzję. Gry, zestawy do klejenia modeli, zabawki kon­strukcyjne dają dzieciom sposobność odczytania instrukcji i podążania za nią. Czasa­mi instrukq’e te okazują

INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE

Wśród instrumentów wspierających myślenie są instrukcje rysowania rozma­itych figur. Na przykład: „Narysuj wzdłuż linii trójkąt, dwa kwadraty i koło tak, żeby ich kolejność nie była zgodna z ich wielkością. Kwadraty mają być

ILUSTRACJE

Dziecko codziennie ogląda rozmaite ilustracje. Niekiedy zastanawia się, co też narysowana scena może przedstawiać, co znaczą dane symbole graficzne, czemu w zamyśle twórcy ilustracja miała służyć. Wśród instrumentów wspierają­cych myślenie są także

WSPIERANIE MYŚLENIA

Dzięki uczeniu się pośredniczonemu dzieci dochodzą do wniosku, że aby zrozu­mieć, co się widzi, trzeba ukierunkować uwagę, poszukać kluczy i wskazówek, doszukać się znaczenia. Ilustracje nie są czymś przypadkowym: służą jakiemuś celowi.

BRAK PEWNOŚCI

W sytu­acji braku pewności dziecko nie może czuć się bezradne. Wiele spraw można po zastanowieniu pozostawić bez decyzji. Rodzą się wtedy pytania, jakie potrzebne są dalsze informacje? Co pomogłoby podjąć decyzję? Czy

PRZEZNACZENIE LEKCJI

Same w sobie są one jednak względnie mało istotne, mają bowiem jedynie dostarczyć podstawy dla aktów uczenia się pośredniczonego, aktów, dzięki któ­rym uczeń rozwija swoje zdolności poznawcze. Do wykonywania ćwiczeń przygo­towuje nauczyciel